header image
 

Tổng hợp các biểu mẫu văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

Tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành các biểu mẫu văn bản hành chính, chính thức được áp dụng từ ngày 05/3/2020.

 

Tổng hợp biểu mẫu văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

Tổng hợp biểu mẫu văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020 (Ảnh minh họa)
 

Theo Nghị định 30, văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Tuy nhiên, Nghị định này không ban hành mẫu đối với Hợp đồng, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận và Thư công.

Như vậy, chỉ còn lại 25 biểu mẫu. Trong đó, có 01 mẫu chung áp dụng đối với các hình thức văn bản hành chính có ghi tên loại, gồm: Chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng hẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo.

Vì thế, còn lại các mẫu sau:

  • Mẫu Nghị quyết (cá biệt)
  • Mẫu Quyết định (có 02 loại quy định trực tiếp và quy định gián tiếp)
  • Mẫu Công văn
  • Mẫu Công điện
  • Mẫu Giấy mời
  • Mẫu Biên bản
  • Mẫu Giấy giới thiệu
  • Mẫu Giấy nghỉ phép.
Bạn đọc tải các biểu mẫu văn bản hành chính dưới đây:

0911397985