Theo Điều 1 Quyết định số 1656 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 19-11 quy định điều chỉnh mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng nêu trên là 0,55%/tháng và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Trước đây, tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157 ngày 27-9-2017 của Thủ tướng Chính phủ thì mức vốn cho vay đối với học sinh, sinh viên tối đa là 800.000 đồng/tháng/ học sinh, sinh viên. Sau đó, năm 2017 mức vay tối đa được nâng lên là 1,5 triệu đồng/tháng/ học sinh, sinh viên.

Quyết định này nêu rõ Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2019.  

KIM PHỤNG