Đối với nhà thầu thi công xây dựng thì việc thực hiện đúng các quy định pháp luật trong quá trình thi công là một trong những nội dung vô cùng quan trọng và đây cũng là trách nhiệm trong quá trình thực thi thi công công trình xây dựng của nhà thầu. Vậy trách nhiệm của nhà thầu thi công theo quy định pháp luật có những nội dung gì? Được quy định ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Ca Nguyên sẽ giúp nêu rõ hơn các vấn đề liên quan


Ảnh mịnh hoa (nguồn internet)

1. Trách nhiệm đối với nội dung về quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng

Trong nội dung này, nhà thầu thi công cần thực hiện và đảm bảo được các yêu cầu như sau:
a) Bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện thiết kế; cử người có đủ điều kiện năng lực để làm chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế;
b) Chỉ sử dụng kết quả khảo sát đáp ứng được yêu cầu của bước thiết kế và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình;

c) Chỉ định cá nhân, bộ phận trực thuộc tổ chức của mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện công việc kiểm tra nội bộ chất lượng hồ sơ thiết kế;
d) Trình chủ đầu tư hồ sơ thiết kế để được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng; tiếp thu ý kiến thẩm định và giải trình hoặc chỉnh sửa hồ sơ thiết kế theo ý kiến thẩm định;
đ) Thực hiện điều chỉnh thiết kế theo quy định.

Đây là những yêu cầu căn bản và vô cùng quan trọng đối với nhà thầu thi công xây dựng. Như chúng ta đã thấy đối với vấn đề đầu tiên là về nội dung nhân sự: yêu cầu về số lượng đối với từng công trình, việc bố trí cần có đủ số lượng người có kinh nghiệm và chuyên môn sao cho phù hợp với công trình để có thể kịp thời xử lý những công việc phát sinh trong quá trình thực hiện việc thi công
Tiếp theo đó sẽ là những trách nhiệm liên quan đến kết quả khảo sát hay cá nhân, bộ phận trực thuộc tổ chức. Trong trường hợp thuê tổ chức hay cá nhân để đánh giá năng lực theo quy định thì việc chỉ định cần phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

2. Nhà thầu thiết kế chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện; việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện.

Đối với chất lượng trong quá trình thiết kế công trình xây dựng thì việc chịu trách nhiệm cũng thuộc về nhà thầu thiết kế. Việc chịu trách nhiệm đối với chất lượng thiết kế công trình sẽ phải trải qua các giai đoạn như thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các thiết kế xem có phù hợp và đảm bảo quy định về yêu cầu chất lượng thiết kế của công trình xây dựng

3. Trường hợp nhà thầu thiết kế làm tổng thầu thiết kế thì nhà thầu này phải đảm nhận thiết kế những hạng mục công trình chủ yếu hoặc công nghệ chủ yếu của công trình và chịu trách nhiệm toàn bộ về việc thực hiện hợp đồng với bên giao thầu. Nhà thầu thiết kế phụ chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thiết kế trước tổng thầu và trước pháp luật đối với phần việc do mình đảm nhận.

4. Trong quá trình thiết kế xây dựng công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, nhà thầu thiết kế xây dựng có quyền đề xuất với chủ đầu tư thực hiện các thí nghiệm, thử nghiệm mô phỏng để kiểm tra, tính toán khả năng làm việc của công trình nhằm hoàn thiện thiết kế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình.

Trong quá trình thiết kế công trình xây dựng việc đảm bảo các thiết kế cho các hạng mục công trình thì còn phải đảm nhận cả việc chịu trách nhiệm về toàn bộ những nội dung liên quan đến bên giao thầu. Đối với các công trình quan trọng của quốc gia hay những công trình có quy mô lớn việc chịu trách nhiệm càng quan trọng hơn khi phải đảm bảo về tiến độ của công tình, chất lượng của công trình

2. Quy định về trách nhiệm của nhà thầu thi công công trình xây dựng

Đối với nội dung về trách nhiệm của nhà thầu thi công công trình xây dựng được quy định tại Điều 25 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng sửa đổi bổ sung Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

1. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Đây là nội dung vô cùng quan trọng trong quy định về trách nhiệm đối với nhà thầu xây dựng, bởi lẽ để việc xây dựng công trình đạt được yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn đã đề ra thì nhà thầu phải có được một hệ thống quản lý chất lượng sao cho phù hợp với từng loại công trình lớn hay nhỏ. Việc xây dựng hệ thống quản lý tốt dẫn đến việc thực thi xây dựng sẽ dễ dàng xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng.

2. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu có).
3. Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thì việc bố trí nhân lực sao cho phù hợp cũng thuộc về trách nhiệm của chủ thầu thi công công trình xây dựng. Không chỉ về mặt nhân lực thi công công trình, thì nội dung về quy định đối với thiết bị thi công theo yêu cầu cũng sẽ là trách nhiệm mà chủ thầu cần phải thực hiện đúng quy định.

4. Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

5. Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.

Chủ thầu xây dựng cần có kế hoạch tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng cần phải thực hiện. Bởi lẽ việc tiếp nhận mặt bằng công trình xây dựng sẽ giúp cho chủ thầu xây dựng được các phương án xây dựng cũng như tiến hành thực hiện các trách nhiệm còn lại của chủ thầu trong quá trình xây dựng.

3. Quy định về trách nhiệm đối với công tác kiểm tra của nhà thầu thi công công trình xây dựng

Đối với việc thi công và thực hiện thi công thì việc liên tục kiểm tra thường xuyên là vô cùng quan trọng. Bởi lẽ khi kiểm tra đều đặn thì sẽ sớm phát hiện các vấn đề tồn đọng và giải quyết kịp thời.

Đối với nội dung của vấn đề này được quy định cụ thể tại Khoản 6 tại Điều 25 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

– Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.
Đối với nội dung về trách nhiệm kiểm tra thì chủ nhà thầu cần tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan đến thí nghiệm vật liệu, vật tư trang thiết bị công nghệ liên quan đến việc xây dựng. Việc kiểm tra giúp cho quá trình xây dựng diễn ra thuận lợi, kịp thời xử lý những vấn đề tồn tại hay những sự cố ngoài ý muốn

Bên cạnh việc kiểm tra thường xuyên công trình xây dựng thì việc thi công thì việc thi công xây dựng cần đảm bảo các yêu cầu khác như sau:

7. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi công xây dựng.

8. Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường.

9. Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình thi công xây dựng công trình; lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố.

Như vậy ta có thể thấy trong quá trình xây dựng thi công việc nhà thầu phải đảm bảo rất nhiều yêu cầu về trách nhiệm đối với tiến độ thi công, đối với chất lượng công trình thì việc quan trọng hơn tất vẫn là phải đảm bảo được yêu cầu theo đúng quy định pháp luật. Ngoài việc xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng thì chủ thầu cần thực hiện đúng yêu cầu và tiêu chuẩn của giấy phép xây dựng và tiêu chuẩn về các thông số đối với công trình xây dựng.

Ngoài ra, một số yêu cầu khác cần phải thực hiện như sau:

10. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

11. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

12. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

13. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

Như vậy, ta có thể thấy rằng việc thực hiện các trách nhiệm đối với chủ thầu trong quá trình xây dựng, thi công công trình đã được quy định rất rõ ràng và cụ thể. Không chỉ đối với việc thiết lập hệ thống quản lý đến việc bố trí nhân sự hay việc thực hiện theo đúng quy định pháp luật thì chủ thầu còn cần báo cáo đầy đủ liên tục về tiến độ thực hiện,về chất lượng thi công cho bên thanh tra, kiểm tra. Qua đây ta có thể thấy rằng , nếu đảm bảo được việc thực hiện đúng các trách nhiệm như đã được quy định thì chất lượng công trình mà chủ thầu đảm nhận hoàn toàn được đảm bảo.

Quý khách có thắc mắc cần hỗ trợ về luật và tư vấn các vấn đề liên quan có thể liên hệ văn phòng luật chúng tôi

—————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH CAO NGUYÊN TQT

  • Địa chỉ: Số 1 (Tầng 2) Đường số 3, KP 4, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • Hotline : 0911.397.985
  • Email: luatsu@luatcaonguyen.com
  • Website: luatcaonguyen.com