Việc đăng ký bản quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, để tránh phát sinh những tranh chấp về sau, Nhà nước khuyến khích tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đăng ký bản quyền cho tác phẩm của mình trước khi công bố đến công chúng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Luật Cao Nguyên xin cung cấp đến Quý khách hàng thông tin về Đăng ký bản quyền tác giả.

Khái niệm về quyền tác giả

Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022), quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Điều 18 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022) bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

 • Đặt tên cho tác phẩm. Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:
 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
 • Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.
 • Tác phẩm được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

(Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022))

Chủ thể có quyền đăng ký bản quyền tác giả

Tại Khoản 1, Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022) quy định “Đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.”. Như vậy, chủ thể có quyền đăng ký quyền tác giả là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Theo đó, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ gồm:

 • Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả trong các trường hợp sau đây:
 • Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả;
 • Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả;
 • Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả;
 • Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế;
 • Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền;
 • Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước.
 • Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định trên gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả;
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.
 • Các tài liệu khác (nếu có).

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật

Công ty Luật Cao Nguyên sẽ hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết để đăng ký bản quyền tác giả, sau đó chúng tôi sẽ soạn thảo toàn bộ hồ sơ dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng và và gửi cho khách hàng tham khảo.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả có thể do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho Công ty Luật Cao Nguyên nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Bước 3: Thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả sẽ có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của Công ty Luật Cao Nguyên

 • Xác định loại hình tác phẩm cần đăng ký cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm và tư vấn các điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho khách hàng;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những nội dung cần thiết và soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả;
 • Kiểm tra, theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khi đăng ký bản quyền tác giả;
 • Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đúng tiến độ;

Trên đây là những thông tin tư vấn của Công ty Luật Cao Nguyên về đăng ký bản quyền tác giả. Công ty Luật Cao Nguyên tự hào là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ