Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục pháp lý quan trọng, được thực hiện khi có sự thay đổi về dự án đầu tư hoặc nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thể trở thành một thách thức. Các quy trình, thủ tục có thể phức tạp và khác nhau giữa các quốc gia, gây ra sự không nhất quán và khó khăn cho các nhà đầu tư trong việc tiếp cận các thị trường mới. Nhằm giúp nhà đầu tư thực hiện việc điều chỉnh một cách nhanh chóng, hiệu quả, Công ty Luật Cao Nguyên xin cung cấp đến Quý khách hàng thông tin về Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Khái niệm về Giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Tại khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó, trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 • Thay đổi tên dự án đầu tư;
 • Thay đổi nhà đầu tư;
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;
 • Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
 • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Thay đổi hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Thay đổi các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục pháp lý quan trọng, được thực hiện khi có sự thay đổi về dự án đầu tư hoặc nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục pháp lý quan trọng, được thực hiện khi có sự thay đổi về dự án đầu tư hoặc nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư        

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ).
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu có liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung của dự án đầu tư:
 • Thay đổi nhà đầu tư: Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng: Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý liên quan đến cập nhật thông tin: giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu), hồ sơ trụ sở công ty…;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
 • Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung trên, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư từ Công ty Luật Cao Nguyên
Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư từ Công ty Luật Cao Nguyên

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư từ Công ty Luật Cao Nguyên

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ pháp lý cần thiết và soạn thảo toàn bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho khách hàng;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hướng dẫn khách hàng hoàn tất những công việc cần thiết sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bàn giao kết quả đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ.

Trên đây là những thông tin tư vấn của Công ty Luật Cao Nguyên về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty Luật Cao Nguyên tự hào là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về quy trình, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư!

Thông tin liên hệ