Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, thay thế cho Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

      Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 năm 2015 gồm 6 Phần, 27 Chương, 689 Điều. Quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.