Trong môi trường kinh doanh, không phải lúc nào cũng có thể tránh được những tranh chấp phát sinh giữa các cá nhân và tổ chức, đặc biệt là khi cả hai đều có mục đích lợi nhuận. Tranh chấp này có thể nảy sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ việc xem xét và thực hiện các hợp đồng, quyền sở hữu tài sản, cho đến các vấn đề liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh và việc tuân thủ các quy định pháp luật. Nhằm giúp Quý khách hàng có một cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề này, Công ty Luật Cao Nguyên xin cung cấp đến bạn thông tin về tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

Khái niệm về tranh chấp kinh doanh thương mại

Khái niệm kinh doanh theo quy định tại Khoản 21 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 được thể hiện rằng: Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005 thì hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Như vậy, khái niệm về tranh chấp kinh doanh thương mại có thể hiểu là những mâu thuẫn hay xung đột về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, thương mại.

Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã liệt kê các tranh chấp về kinh doanh, thương mại như sau:

“1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

3. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

4. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

5. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định pháp luật.”

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

Trường hợp các bên không có thỏa thuận về việc trọng tài là cơ quan giải quyết thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp này sẽ được xác định theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 như sau:

Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận là một trong những tranhh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Theo điểm b khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

Căn cứ theo quy định tại Điều 319 Luật Thương mại 2005 thì thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng

Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận là một trong những tranhh chấp về kinh doanh, thương mại. Do đó, thời hiệu đối với tranh chấp này là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

Theo Điều 317 Luật Thương mại 2005, có 04 hình thức giải quyết tranh chấp như sau:

Thương lượng giữa các bên

Giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bằng cách thương lượng giữa các bên được xem là hình thức giải quyết tranh chấp mà các bên tự nguyện bàn bạc, thỏa thuận và đi đến thống nhất để tự giải quyết các bất đồng phát sinh nhằm loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự tác động hay phán quyết của bên thứ ba. Hình thức giải quyết tranh chấp này sẽ không có sự ràng buộc của quy định pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết.

Kết quả của việc giải quyết tranh chấp sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên.

Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 22/2017/ NĐ-CP về hòa giải thương mại, hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại:

 • Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ;
 • Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;
 • Nội dung thỏa thuận hòa giải không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ, không xâm phạm quyền của bên thứ ba.

Tranh chấp được giải quyết bằng hòa giải thương mại với điều kiện các bên có thỏa thuận hòa giải. Các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng hòa giải trước, sau khi xảy ra tranh chấp hoặc tại bất cứ thời điểm nào của quá trình giải quyết tranh chấp được quy định tại tại Điều 6 Nghị định 22/2017/ NĐ-CP về hòa giải thương mại.

Giải quyết tại Trọng tài

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài:

 • Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội;
 • Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật;
 • Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình;
 • Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
 • Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010, điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài như sau:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp;
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác;
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Giải quyết tại Toà án

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Tòa án được quy định tại Chương II Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 như sau:

 • Tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự;
 • Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;
 • Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự;
 • Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự;
 • Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;
 • Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;
 • Tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai;
 • Bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự;
 • Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm;
 • Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án;
 • Bảo đảm tranh tụng trong xét xử.

Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh
Phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh

Dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận từ phía Công ty Luật Cao Nguyên

 • Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
 • Đưa ra phương án tối ưu nhất trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, chứng cứ cần thiết;
 • Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các bên tranh chấp;
 • Tham gia đàm phán, hòa giải khi có yêu cầu;
 • Tư vấn và soạn thảo toàn bộ hồ sơ khởi kiện và các thủ tục có liên quan;
 • Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho khách hàng.

Trên đây là những thông tin tư vấn của Công ty Luật Cao Nguyên về tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Công ty Luật Cao Nguyên tự hào là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về vấn đề tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận!

Thông tin liên hệ