Đơn vị tư vấn lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh và đánh giá hồ sơ đề xuất mà bên em thuê đã loại nhà thầu này với lý do: không có tư cách pháp nhân nên không được giao dịch dân sự Theo luật đấu thầu 43 ngày 26/11/2013 có hiệu lực ngày 01/7/2014 thì nhà thầu trên có vi phạm luật đấu thầu không và các căn cứ pháp lý viện dẫn cho trường hợp trên?

Luật sư trả lời như sau:

Trong trường hợp này cần xác định nhà thầu này tham gia đấu thầu với tư cách là cá nhân hay tổ chức để tham gia đấu thầu liên quan đến gói thầu này. Theo quy định tại điều 5 Luật đấu thầu 2013 có quy định tư cách hợp lệ nhà thầu :

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Như vậy căn cứ vào quy định trên, nếu như bạn tham gia đấu thầu với tư cách là tổ chức thì sẽ phải đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 điều 5 luật đấu thầu. Tại khoản 1 điều 5 luật đấu thầu không có quy định nhà đầu tư sẽ phải có tư cách pháp nhân mới được tham gia đấu thầu. Như vậy phía bên lựa chọn nhà thầu đưa ra lý do như vậy là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay pháp luật cũng không có quy định thừa nhận hộ kinh doanh cá thể là tổ chức. Do vậy, nếu xét về tư cách hợp lệ nhà thầu theo khoản 1 điều 5 luật đấu thầu 2013 hộ kinh doanh cá thể không đủ điều kiện vì không có chế độ hạch toán tài chính độc lập vì không có sự tách bạch tài sản giữa chủ hộ kinh doanh và hộ kinh doanh đó.

Nếu như bạn tham gia với tư cách là cá nhân sẽ phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 5 luật đấu thầu 2013 bạn mới đủ tư cách hợp lệ nhà thầu và tham gia đấu thầu.

Như vậy, căn cứ vào các phân tích nêu trên, bên phía cơ quan xét duyệt thầu đưa ra lý do không có tư cách pháp nhân để loại bạn ra khỏi danh sách tham dự thầu không thuyết phục và không sát so với quy định tại điều 5 của luật đấu thầu 2013. Mặc dù hộ kinh doanh cá thể không phải là tổ chức, không có hạch toán tài chính độc lập nên không đủ tư cách hợp lệ nhà thầu theo khoản 1 điều 5 luật đấu thầu 2013.

Các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân

Bên cạnh hộ gia đình, tổ hợp tác là những tổ chức không có tư cách pháp nhân phổ biến tham gia quan hệ pháp luật dân sự, Còn tồn tại các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân như: doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân (văn phòng luật sư; văn phòng thừa phát lại…); chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân…

Pháp luật dân sự Việt Nam ghi nhận cho những tổ chức này quyền tham gia vào các quan hệ pháp luật dân sự theo cơ chế: chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự có sự tham gia của các tổ chức này chính là thành viên của tổ chức, hoặc người đại diện do các thành viên của tổ chức thỏa thuận ủy quyền.

Tài sản chung của các tổ chức này thuộc hình thức sở hữu chung theo phần của các thành viên. Trách nhiệm dân sự của tổ chức được thực hiện bằng tài sản chung của tổ chức và tài sản riêng của các thành viên tổ chức (trong trường hợp toàn bộ tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ).

Nói cách khác, trách nhiệm dân sự của các tổ chức này được xác định là trách nhiệm vô hạn – đây là một trong những điểm đặc thù để phân biệt một tổ chức có tư cách pháp nhân hay không có tư cách pháp nhân.

Sự độc lập trong vấn đề chịu trách nhiệm pháp lý là một trong những điều kiện để một tổ chức được ghi nhận tư cách chủ thể tham gia quan hệ pháp luật nói chung, cũng như quan hệ pháp luật dân sự nói riêng.